CH??NG TRìNH H?C B?NG NGUY?N V?N ??O N?M 2019?

CHO SINH VIêN H? ??I H?C CHíNH QUY TR??NG ??I H?C FPT

H?ng n?m, hàng tr?m su?t h?c b?ng Nguy?n V?n ??o ???c trao t?ng cho tan sinh viên ? t?t c? các ngành h?c c?a ??i h?c FPT nh?m khuy?n khích và b?i d??ng nhan tài, ??ng th?i ?? ghi nh??nh?ng ?óng góp c?a c? Giáo s?, Vi?n s? Nguy?n V?n ??o cho s? nghi?p giáo d?c, khoa h?c k? thu?t c?a Vi?t Nam nói chung và s? phát tri?n c?a???i h?c FPT?nói riêng.

广西快3精准计划网T?t c? các thí sinh ??u có th? n?p h? s? xét duy?t h?c b?ng c?a ??i h?c FPT n?u ?? ?i?u ki?n. H?c b?ng xét duy?t d?a trên các tiêu chí c? th? ?? nh?n các m?c h?c b?ng theo quy ??nh t?ng n?m và ?u tiên ??i v?i nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n ??ng th?i hoàn thành th? t?c nh?p h?c s?m t?i ??i h?c FPT.

Th?ng tin ch??ng trình c? th?:

 1. M?c ?ích
  • Tìm ki?m, thu hút và b?i d??ng nhan tài;
  • Ghi nh? nh?ng ?óng góp c?a c? GS.VS.Nguy?n V?n ??o cho s? nghi?p giáo d?c, khoa h?c k? thu?t c?a Vi?t Nam nói chung và s? phát tri?n c?a ??i h?c FPT nói riêng.
 2. S? l??ng h?c b?ng (d? ki?n): 500 su?t
 3. M?c h?c b?ng và tiêu chí c?p h?c b?ng

?a) C?p th?ng h?c b?ng

Thí sinh ???c?c?p h?c b?ng?c?a ??i h?c FPT khi nh?p h?c n?u ?áp ?ng m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau:

M?c h?c b?ng Tiêu chí
100%+

(h?c phí và sinh ho?t phí)

Tham gia ??i tuy?n trong các k? thi qu?c t? IMO, IOI.
100%

 

Tho? m?n m?t trong hai tiêu chí:

·??? ??t gi?i Nh?t trong k? thi H?c sinh gi?i qu?c gia các m?n Toán, V?t ly, Hoá h?c, ti?ng Anh, Tin h?c.

·???? Có tên trong danh sách 03 h?c sinh nh?n h?c b?ng 100% do BGH các tr??ng THPT (trong danh sách 71 tr??ng THPT chuyên và n?ng khi?u t?i Ph? l?c 1) xác nh?n và ?? ?i?u ki?n nh?p h?c ??i h?c FPT.

50% 广西快3精准计划网Tho? m?n m?t trong các tiêu chí:

·????? ??t gi?i Nhì và Ba trong k? thi H?c sinh gi?i qu?c gia các m?n Toán, V?t ly, Hoá h?c, ti?ng Anh, Tin h?c;

·????? ??t t?ng ?i?m 3 m?n trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 t? ?27 ?i?m tr? lên* 广西快3精准计划网(ch?a c?ng ?i?m ?u tiên)?xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;

·????? ??t gi?i Nh?t, Nhì, Ba c?p qu?c gia các b? m?n n?ng khi?u v? v?n ngh?, th? thao, ngh? thu?t, s?c ??p (Ph? l?c 2) ho?c các cu?c thi khác ???c phê duy?t b?i H?i ??ng tuy?n sinh tr??ng ??i h?c FPT.

Các tr??ng h?p ??c bi?t s? do Ch? t?ch H?i ??ng tuy?n sinh tr??ng ??i h?c FPT phê duy?t.

b) Thi giành h?c b?ng

广西快3精准计划网Thí sinh ?? ?i?u ki?n nh?p h?c ??i h?c FPT và ??t m?t trong các tiêu chí sau s? ?? ?i?u ki?n tham gia k? thi h?c b?ng c?a ??i h?c FPT ?? nh?n các m?c h?c b?ng 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 100% (h?c phí toàn khoá h?c):

– Có tên trong danh sách ??i tuy?n thi H?c sinh gi?i Qu?c Gia (các m?n: Toán, V?t ly, Hóa h?c, Tin h?c, ti?ng Anh);

– ??t t?ng ?i?m trung bình 3 m?n trong 2 h?c k? (HK 2 l?p 11 và HK 1 l?p 12 ho?c HK 1 l?p 12 và HK 2 l?p 12) t? 24 ?i?m* tr? lên广西快3精准计划网 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT;

– T?ng ?i?m 3 m?n ??t 21 ?i?m* tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT n?m 2019 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ?H FPT;

(*): chính xác ??n 0.25 (ví d?: t? 23.75 ??n 24 làm tròn thành 24).

4. L?ch trình thi h?c b?ng, xét c?p h?c b?ng

– ? L?ch trình thi h?c b?ng: D? ki?n có 2 ??t vào 12/5/2019 & 14/7/2019;

– ? L?ch trình xét c?p h?c b?ng: D? ki?n có 2 ??t vào 12/5/2019 & 14/7/2019 (Nhà tr??ng s? ?u tiên cho nh?ng h? s? ??ng ky s?m cho t?i khi h?t h?c b?ng).

5. H? s? ??ng ky tham gia ch??ng trình h?c b?ng Nguy?n V?n ??o

– ??Phi?u ??ng ky h?c b?ng ??i h?c FPT;

广西快3精准计划网– ? 01 b?n photo ho?c b?n scan CMND;

– ? 01 ?nh 3×4 ho?c b?n scan ?nh 3×4;

– ? L? phí thi h?c b?ng 200,000 VN?;

广西快3精准计划网– ? 01 b?n photo/scan H?c b? THPT (??i v?i h? s? xét tuy?n theo k?t qu? H?c b? THPT) ho?c 01 b?n chính Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi THPT 2019 (??i v?i h? s? xét tuy?n theo k?t qu? thi THPT 2019)

广西快3精准计划网– ? B?n photo các gi?y t? xác nh?n thành tích (B?n chính s? n?p trong h? s? nh?p h?c).

6. H? s? nh?p h?c ch??ng trình h?c b?ng Nguy?n V?n ??o

–????? Phi?u nh?p h?c (theo quy ??nh c?a Tr??ng ?H FPT);

–????? Phí ??ng ky nh?p h?c và H?c phí theo Quy ??nh tài chính sinh viên Tr??ng ?H FPT hi?n hành;

广西快3精准计划网–????? 02 b?n sao ch?ng th?c B?ng t?t nghi?p THPT (ho?c Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THPT t?m th?i và b? sung sau khi có B?ng);

–????? 01 b?n sao ch?ng th?c H?c b? THPT;

–????? 02 b?n sao ch?ng th?c CMND;

–????? 02 ?nh 3×4;

–????? 01 b?n sao ch?ng th?c Gi?y khai sinh;

– ???? 01 b?n sao ch?ng th?c CMND c?a b? ho?c m?;

– ???? 02 b?n sao ch?ng th?c S? h? kh?u;

–????? Ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 80 ho?c IELTS (H?c thu?t) t? 6.0 ho?c quy ??i t??ng ???ng (n?u có).

–? ????Các b?n sao ch?ng th?c các gi?y t? xác nh?n thành tích.

7. Các quy ??nh khác

Th?c hi?n theo quy ??nh tài chính h?c b?ng, tín d?ng ??i v?i sinh viên h? ??i h?c chính quy Tr??ng ??i h?c FPT hi?n hành:

 1. Nhà tr??ng s? ?u tiên c?p h?c b?ng cho thí sinh hoàn thành h? s? nh?p h?c s?m cho ??n khi h?t ch? tiêu h?c b?ng n?m 2019;
 2. H?c b?ng Nguy?n V?n ??o là h?c b?ng ?ích danh và kh?ng có giá tr? chuy?n ??i cho ng??i khác c?ng nh? chuy?n ??i thành ti?n m?t;
 3. H?c b?ng Nguy?n V?n ??o là ??c l?p và kh?ng áp d?ng cùng v?i b?t c? m?t hình th?c ?u ??i nào khác c?a Tr??ng ??i h?c FPT;
 4. ??i v?i h?c b?ng m?c 100%+ (h?c phí và sinh ho?t phí): Sinh ho?t phí là chi phí ?n ?, ch? ???c h? tr? trong th?i gian th?c h?c theo ch??ng trình (bao g?m h?c phí ch??ng trình ti?ng Anh d? b?), kh?ng áp d?ng cho các giai ?o?n t?m ng?ng h?c vì b?t c? ly do gì.

PH? L?C 1: DANH SáCH CáC TR??NG THPT

STT TR??NG THPT T?NH/THàNH
1 Chuyên Toán ?H Vinh Ngh? An
2 Ph? Th?ng N?ng Khi?u ?HQG TP. HCM Tp.HCM
3 THPT Chu V?n An Hà N?i
4 THPT Chuyên S?n La
5 THPT Chuyên B?c Giang B?c Giang
6 THPT Chuyên B?c Liêu B?c Liêu
7 THPT Chuyên B?c Ninh B?c Ninh
8 THPT Chuyên B?n Tre B?n Tre
9 THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam
10 THPT Chuyên Bình Long Bình Ph??c
11 THPT chuyên ??i h?c S? ph?m Hà N?i Hà N?i
12 THPT Chuyên H? Long Qu?ng Ninh
13 THPT Chuyên Hà N?i Amsterdam Hà N?i
14 THPT Chuyên Hà T?nh Hà T?nh
15 THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tay Ninh
16 THPT Chuyên Hoàng V?n Th? Hòa Bình
17 THPT Chuyên Hùng V??ng Bình D??ng
18 THPT Chuyên Hùng V??ng Gia Lai
19 THPT chuyên Hùng V??ng Phú Th?
20 THPT Chuyên H?ng Yên H?ng Yên
21 THPT Chuyên Hu?nh M?n ??t Kiên Giang
22 THPT Chuyên Khoa h?c t? nhiên Hà N?i
23 THPT Chuyên Lam S?n Thanh Hóa
24 THPT Chuyên Lê H?ng Phong Nam ??nh
25 THPT Chuyên Lê H?ng Phong Tp.HCM
26 THPT chuyên Lê Khi?t Qu?ng Ng?i
27 THPT Chuyên Lê Quy ??n Bà r?a – V?ng Tàu
28 THPT Chuyên Lê Quy ??n Bình ??nh
29 THPT Chuyên Lê Quy ??n ?à N?ng
30 THPT Chuyên Lê Quy ??n Khánh Hòa
31 THPT Chuyên Lê Quy ??n Ninh Thu?n
32 THPT Chuyên Lê Quy ??n Qu?ng Tr?
33 THPT Chuyên Lê Thánh T?ng Qu?ng Nam
34 THPT Chuyên Long An Long An
35 THPT Chuyên L??ng Th? Vinh ??ng Nai
36 THPT Chuyên L??ng V?n T?y Ninh Bình
37 THPT Chuyên Ly T? Tr?ng C?n Th?
38 THPT Chuyên ng? ?H Ngo?i ng? Hà N?i
39 THPT Chuyên Nguy?n B?nh Khiêm Qu?ng Nam
40 THPT Chuyên Nguy?n B?nh Khiêm V?nh Long
41 THPT Chuyên Nguy?n Chí Thanh ??k N?ng
42 THPT Chuyên Nguy?n ?ình Chi?u ??ng Tháp
43 THPT Chuyên Nguy?n Du ??k L?k
44 THPT Chuyên Nguy?n Hu? Hà N?i
45 THPT Chuyên Nguy?n Quang Diêu ??ng Tháp
46 THPT Chuyên Nguy?n T?t Thành Kontum
47 THPT Chuyên Nguy?n T?t Thành Yên Bái
48 THPT Chuyên Nguy?n Th? Minh Khai Sóc Tr?ng
49 THPT Chuyên Nguy?n Thi?n Thành Trà Vinh
50 THPT Chuyên Nguy?n Tr?i H?i D??ng
51 THPT Chuyên Phan B?i Chau Ngh? An
52 THPT Chuyên Phan Ng?c Hi?n Cà Mau
53 THPT Chuyên Quang Trung Bình Ph??c
54 THPT Chuyên Qu?c h?c Th?a Thiên Hu?
55 THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình
56 THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên
57 THPT Chuyên Th?ng Long – ?à L?t Lam ??ng
58 THPT Chuyên Tho?i Ng?c H?u An Giang
59 THPT Chuyên Th? Khoa Ngh?a An Giang
60 THPT Chuyên Ti?n Giang Ti?n Giang
61 THPT Chuyên t?nh Tuyên Quang
62 THPT Chuyên Tr?n ??i Ngh?a Tp.HCM
63 THPT Chuyên Tr?n Phú H?i Phòng
64 THPT Chuyên V? Thanh H?u Giang
65 THPT Chuyên V?nh Phúc V?nh Phúc
66 THPT Chuyên V? Nguyên Giáp Qu?ng Bình
67 THPT Gia ??nh Tp.HCM
68 THPT N?ng khi?u ??i h?c Tan T?o Long An
69 THPT Nguy?n Th??ng Hi?n Tp.HCM
70 THPT S?n Tay Hà N?i
71 Trung h?c th?c hành, ??i h?c s? ph?m Tp.HCM Tp.HCM

(Danh sách trên bao g?m 71 tr??ng THPT)

PH? L?C 2: DANH M?C CáC CU?C THI N?NG KHI?U

STT TêN CU?C THI
1 Cu?c thi Khoa h?c k? thu?t c?p qu?c gia
2 Gi?i th? thao sinh viên Vi?t Nam (UniGames)
3 Gi?i th? d?c th? hình qu?c gia
4 H?i Kh?e Phù ??ng toàn qu?c
5 Gi?i th? thao sinh viên – VUG
6 Gi?i V? ??ch Qu?c gia và Cúp Khiêu v? Th? thao m? r?ng toàn qu?c
7 Sasuke Vi?t Nam
8 Gi?i v? ??ch ?i?n kinh qu?c gia
9 Gi?i bóng chuy?n v? ??ch qu?c gia
10 Gi?i bóng ?á trong nhà cúp qu?c gia (Futsal)
11 Gi?i bóng ?á sinh viên toàn qu?c (Cup Viettel)
12 Gi?i bóng bàn toàn qu?c báo Nhan Dan
13 Gi?i V? thu?t c? truy?n toàn qu?c
14 Gi?i Karatedo tr? toàn qu?c
15 Gi?i v? ??ch Taekwondo các l?a tu?i tr? toàn qu?c
16 Ti?ng hát sinh viên toàn qu?c
17 Sao Mai ?i?m h?n
18 Gi?ng Hát Vi?t (The Voice)
19 Th?n t??ng am nh?c Vi?t Nam (Vietnam Idol)
20 Nhan t? bí ?n (The X – factor)
21 H?c vi?n ng?i sao
22 Tu?i 20 hát
23 Hành trình Bài ca sinh viên’ toàn qu?c
24 Cu?c thi Hoa h?u Vi?t Nam
25 Cu?c thi Hoa h?u Ph? n? Vi?t Nam qua ?nh (Miss Photo)
26 Cu?c thi Siêu m?u Vi?t Nam (Vietnam Supermodel)
27 Cu?c thi Hoa h?u Hoàn V? Vi?t Nam (Miss Universe Vietnam)
28 Cu?c thi Hoa kh?i áo dài Vi?t Nam
29 Cu?c thi Ng??i m?u Vi?t Nam (Vietnam’s Next top model)
30 Cu?c thi Hoa kh?i th? thao (Miss Sport)
31 Cu?c thi Miss Ng?i Sao
32 Cu?c thi N? hoàng trang s?c Vi?t Nam
33 Cu?c thi Hoa H?u ??i D??ng Vi?t Nam (Miss Vietnam Oceans)
34 Cu?c thi Hoa h?u các dan t?c Vi?t Nam (Miss Ethnic Vietnam)
35 Cu?c thi Elite Model Look Vietnam

?? có 18 bình lu?n trong “Các ch??ng trình H?c b?ng

 • Anh ch? cho em h?i chút ?. Em ??t gi?i ba qu?c gia thi ti?ng anh trên Internet thì có ???c xét h?c b?ng kh?ng ??
  广西快3精准计划网 Em c?m ?n ?!

  • Chào em
   tr??ng h?p c?a em
   em ?? l?i S?T, H? Tên , T?nh thành n?i em sinh s?ng ?? cán b? t? v?n tuy?n sinh h? tr? em thêm nhé

 • 广西快3精准计划网?? ??t h?c b?ng thì ph?i ???c m?t trong các ?i?u ki?n hay ph?i có t?t c? ?

  • Hi em,
   H?c b?ng c?a các gi?i qu?c gia hi?n tr??ng trao cho các m?n Toán, V?n, Anh, Tin em nhé. Em có th? xem ?i?u ki?n nh?n h?c b?ng c?a tr??ng t?i ?ay http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/hoc-bong-tin-dung/广西快3精准计划网 và ?? l?i th?ng tin tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em nha!

 • 广西快3精准计划网TBM 3 m?n ??ng kí xét tuy?n ???c 9.0 thì em có ???c nh?n h?c b?ng 70% kh?ng v?y ??

 • Cho e h?i là ???c gi?i c?a cu?c thi sáng t?o dành cho thi?u niên n?m l?p 8 l?p 9 và l?p 10 (internatonal exhibition for young inventors) và m?t s? gi?i khác c?a m?t s? t? ch?c thì có ?? ???c hb kh?ng ? . E c?m ?n

  • Hi em,
   Hi?n t?i nhà tr??ng ch? tính các cu?c thi trong vòng 1 n?m tr??c khi em n?p h? s? th?i em ?. Em vui lòng ?? l?i th?ng tin v? tên, s? ?t và tên t?nh tp hi?n em ?ang s?ng ?? cán b? nhà tr??ng t? v?n thêm cho em v? tr??ng h?p c?a mình nhé!

 • N?u em mu?n thi vào thi?t k? ?? h?a c?a tr??ng thì khi ??t trên 21 ?i?m có ???c vào th?ng mà kh?ng qua bài thi n?ng khi?u kh?ng ?? N?u mu?n nh?n h?c b?ng nguy?n v?n ??o thì có th? làm bài thi kh?o sát t? duy r?i ph?ng v?n kh?ng hay ch? nh?ng ai ?? ch? tiêu v? gi?i th??ng ho?c ?i?m thì m?i có h?c b?ng ??

  • T?ng ?i?m 3 m?n ??t t? 21 ?i?m tr? lên (?? bao g?m ?i?m ?u tiên) trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2017 xét theo t? h?p m?n t??ng ?ng v?i ngành ??ng ky h?c t?i Tr??ng ??i h?c FPT thì ???c tuy?n th?ng và kh?ng c?n thi em nhé. N?u em mu?n nh?n h?c b?ng thì c?n ph?i tham gia thi nhé.
   Em vui lòng ?? l?i h? tên, s?t, ??a ch? n?i em sinh s?ng ?? cán b? tuy?n sinh liên h? h? tr? tr?c ti?p em nhé.

 • Huy ch??ng ??ng k? thi Olympic thành ph? l?n 3 n?m h?c 2016-2017 có ???c ??a vào tiêu chí xét h?c b?ng n?m nay kh?ng a!
  广西快3精准计划网 Nhà tr??ng có ??ng tiêu chí xét h?c b?ng NH 2017- 2018 c? th? kh?ng v?y ch? th?ng tin v? h?c b?ng trên c? r?i

  • Chào em, tr??ng có c?p h?c b?ng Nguy?n V?n ??o cho nh?ng thí sinh ?? ?i?u ki?n nh? trong quy ch? h?c b?ng theo link sau:
   http://jianhuyy.com/tuyen-sinh/hoc-bong-tin-dung/
   ?? ???c h? tr? th?ng tin c? th? h?n, em vui lòng cho tr??ng thêm th?ng tin ?? cán b? tr??ng g?i l?i t? v?n thêm nhé.
   – H? tên
   – S? ?i?n tho?i
   – Ngày tháng n?m sinh
   – ??a ch? mail
   -Tr??ng THPT? Thu?c T?nh thành?

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *