4 l?a ch?n cho k? h?c ti?ng Anh Level 6 t?i Brunei và Malaysia

Trong h?c k? Spring 2019, Tr??ng ??i h?c FPT t? ch?c k? h?c Ti?ng Anh Level 6 ? n??c ngoài dành cho ??i t??ng sinh viên ??i h?c FPT ?? hoàn thành ch??ng trình Ti?ng Anh Level 5 ho?c sinh viên ?? xong giai ?o?n h?c Ti?ng Anh có nhu c?u tr?i nghi?m h?c t?p ? n??c ngoài.

Sinh viên s? ???c h?c t?p ? ?au?

Trong k? h?c Ti?ng Anh level 6 ? n??c ngoài l?n này, sinh viên ???c ch?n m?t trong b?n tr??ng sau ?? tham gia ch??ng trình:

  1. Tr??ng Help University, Kuala Lumpur, Malaysia (HELP)

Th?i gian: 07/02 – 07/03/2020. Tr??ng HELP thu?c top 10 tr??ng Business t?t nh?t ? Malaysia, có c? s? v?t ch?t hi?n ??i, ch??ng trình gi?ng d?y ch?t l??ng cao.

Tr??ng HELP cách trung tam thành ph? 15 phút ?i xe và các b?n sinh viên s? ???c ? t?i cung c? Senamantan 10.

  1. Tr??ng Multimedia University, Selangor, Malaysia (MMU)

广西快3精准计划网Th?i gian: 08/02 – 08/03/2020.

MMU c?ng thu?c top 13 nh?ng tr??ng t?t nh?t Malaysia, có c? s? v?t ch?t l?p h?c, kí túc xá hi?n ??i. Tr??ng cách trung tam Kuala Lumpur 40 phút ?i xe và sinh viên ???c ? ky túc xá.

  1. Tr??ng KDU Penang University College, Penang, Malaysia (KDU)

广西快3精准计划网Th?i gian: 09/02 – 09/03/2020

Tr??ng KDU ??t chu?n 6 sao c?a MyQuest 2014/2015, có ??i ng? gi?ng viên nhi?t tình, tam huy?t, c? s? v?t ch?t hi?n ??i. Tr??ng to? l?i t?i Trung tam George Town, Penang v?i ngi?u ??a ?i?m tham quan n?i ti?ng xung quanh. Sinh viên s? ???c ? khách s?n Garden Inn.

  1. Tr??ng Universiti Brunei Darussalam (UBD)

Th?i gian: 09/02 – 08/03/2020

广西快3精准计划网?ay là tr??ng ?ai h?c qu?c gia c?a Brunei, top 1.3% các tr??ng ??i h?c hàng ??u th? gi?i trên B?ng x?p h?ng ??i h?c Th? gi?i Quacquarelli Symonds (QS) n?m 2018. Tr??ng ? Cách trung tam th? ?? Bandar Seri Begawan 15 km và sinh viên s? ???c ? Ky Túc Xá cao c?o The Core.

Sinh viên s? ???c tr?i nghi?m nh?ng gì?

Tham gia k? h?c Ti?ng Anh Lvel 6 t?i n??c ngoài, ch??ng trình h?c b?t bu?c c?a các Cóc bao g?m 100 gi? h?c và th?c hành t?i l?p, 20 gi? ngo?i khoá广西快3精准计划网. Ngoài ra, c? h?i th?c hành, tr?i nghi?m và khám phá v? m?i tr??ng h?c t?p, v?n hoá, con ng??i t?i qu?c gia mình ??n m?i là nh?ng hành tranh quy giá mà các b?n sinh viên mong ??i nh?t.

T?n h??ng C? s? v?t ch?t ??y ???theo tiêu chu?n qu?c t?:

Các ?i?m ??n trong ch??ng trình l?n này ??u ???c trang b? c? s? v?t ch?t hi?n ??i v?i ??y ?? ti?n nghi là c? h?i tuy?t v?i ?? các b?n sinh viên tr??ng F ???c tr?i nghi?m m?i tr??ng ?ào t?i ??ng c?p.

Các b?n s? ???c tr?i nghi?m các l?p h?c th?ng minh, phòng b?p tiêu chu?n 5 sao, phòng thu am, phòng tr?ng bày ngh? thu?t và thi?t k?, phòng thi?t k? trò ch?i và máy tính ?a ph??ng ti?n, phòng h?p kinh doanh và phòng h?i ngh? …

Nang cao k? n?ng m?m v?i nhi?u ho?t ??ng ngo?i khoá.

广西快3精准计划网Các ho?t ??ng ngo?i khóa và nh?ng trò ch?i trên l?p ??u ???c l?ng ghép vào các bài h?c giúp cho sinh viên rèn luy?n k? n?ng c?ng và m?m bên c?nh các k? n?ng c? b?n là nghe-nói-??c-vi?t. Các b?n s? c?m th?y r?t tho?i mái khi b??c vào l?p h?c b?i nh?ng? giáo viên ? ?ay r?t d? th??ng, than thi?n và r?t t?n tình. Bên c?nh ?ó h? còn có nh?ng ph??ng pháp gi?ng d?y r?t t?t ??m b?o các b?n s? thích ngay.

Khám phá nh?ng ??a ?i?m tham quan n?i ti?ng: Chính v? trí thu?n l?i, sau gi? h?c ch?c ch?n s? là nh?ng chuy?n du ngo?n thú v? v?i nhi?u tr?i nghi?m khó quên dành cho các Cóc t?i Malaysia và Brunei ??y nhé.

B?n Quang Thu chia s? sau khi hoàn thành ch??ng trình Summit 2 t?i KDU Penang: “Mình c?m th?y r?t thích thú khi n?i mình h?c có r?t nhi?u ??a ?i?m du l?ch n?i ti?ng, có th? k? ??n Penang Hill, m?t c?nh ??i hùng v? nh?ng c?ng kh?ng kém ph?n l?ng m?n, th? m?ng, hay Street Art – n?i có nh?ng tác ph?m h?i h?a ??m ch?t ???ng ph?, ?i?u t?o nên nét ??c tr?ng cho thành ph?. V?i mình, ?ó là nh?ng ??a ?i?m mà m?i ng??i kh?ng th? kh?ng check-in khi ??n v?i Penang”.

Còn ch? gì n?a kh?ng l?a ch?n cho mình m?t ?i?m ??n phù h?p ?? có m?t h?c k? ti?ng Anh ? n??c ngoài th?t y ngh?a nào.

Sinh viên có th? ch?n tr??ng tr?c ti?p t?i Phòng H?p tác qu?c t? (P.127) ho?c t?i tr??c 16 gi?, ngày 30/11/2019.

广西快3精准计划网Th?ng tin chi ti?t v? ch??ng trình:

“S??n sa?ng cho s?? nghi??p toa?n ca?u”, v??i mong mu??n sinh viên ?a?i ho?c FPT t??t nghi??p kho?ng thua ke?m sinh viên ca?c nu???c pha?t triê?n trong khu v??c, Nha? tru???ng ta?o mo?i tru???ng ho?c t??p b??ng Tiê?ng Anh tho?ng qua ca?c khoa? ho?c ?? nu???c ngoa?i ?ê? ng??i h?c co? thê? s?? du?ng ngo?i ng? nhu? m??t co?ng da?n qu??c tê? th??c thu?. ?a?y cu?ng la? m??t pha?n cu?a chu?o?ng tri?nh ?a?o ta?o ta?i ?a?i ho?c FPT.

 

Theo Study Overseas

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai. Các tr??ng b?t bu?c ???c ?ánh d?u *