Vì SAO 20.000 SINH VIêN CH?N ??I H?C FPT?

5★

CH?T L??NG
?àO T?O

QU?N TR? KINH DOANH
T?T NH?T VI?T NAM

96%

SINH VIêN Có
VI?C LàM NGAY

19%

Sinh viên có
vi?c làm t?i n??c ngoài

Là M?C L??NG
TRUNG BìNH

teacher C? Ikeda Hanae
Gi?ng viên ngành ng?n ng? Nh?t

"Sinh viên ??i h?c FPT ???c h?c trong m?i tr??ng 100% ngo?i ng?: ???c h?c ti?ng v?i giáo viên b?n ??a, giáo trình t?t c? các m?n ??u b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Nh?t. ?i?u này có th? gay khó kh?n cho các em trong giai ?o?n ??u, nh?ng nó khi?n cho ng??i h?c ph?i rèn luy?n cách t? duy, ?oán ngh?a khi g?p t? m?i, qua ?ó b? n?o nhanh chóng làm quen v?i ngo?i ng? h?n so v?i cách h?c ngo?i ng? b?ng Ti?ng Vi?t theo ki?u truy?n th?ng”
teacher C? Susana Romanillos Colong
Gi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

“T?i ??i h?c FPT, các sinh viên kh?ng ch? ???c h?c trong m?i tr??ng qu?c t? mà còn c? h?i ?i du h?c ho?c tr?i nghi?m kho?ng th?i gian làm sinh viên qu?c t? th?ng qua các ch??ng trình trao ??i sinh viên”
teacher Th?y Jet Tonogbanua
Gi?ng viên b? m?n Ti?ng Anh

“M?t trong nh?ng ?i?m n?i b?t c?a sinh viên ??i h?c FPT ?ó là các em lu?n tràn ??y s? t? tin, ??ng th?i lu?n ch? ??ng trong h?c t?p và c?ng vi?c. T?i tin chính các ch??ng trình phát tri?n cá nhan (Personal Development Programs) ?? giúp các em có ???c ?i?u ?ó.”
T? v?n online: (024)/(028) 73001866
??ng ky t? v?n